Valgprogram

VALGPROGRAM

2015 – 2019
Miljøpartiet de grønne vil at vi tar bedre vare på naturen og på hverandre, for at vi og de som kommer etter oss skal kunne leve gode, sunne liv i fred og tilfredshet.

 

Vår politikk er basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

 

Vi ønsker en økonomi som fremmer fred og rettferdighet både lokalt og globalt.

17. juni, 2015

VALGPROGRAM

MDG_lokallag_steinkjer

 2015 – 2019

 

Miljøpartiet de grønne vil at vi tar bedre vare på naturen og på hverandre, for at vi og de som kommer etter oss skal kunne leve gode, sunne liv i fred og tilfredshet.

 

Vår politikk er basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur.

 

Vi ønsker en økonomi som fremmer fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Lokale ressurser skal være grunnlaget for livskraftige lokalsamfunn i Steinkjer. Bærekraftig utvikling må prioriteres høyere enn økonomisk vekst.

 

Vårt lokale valgprogram består av 12 saker vi ønsker gjennomført i Steinkjer kommune. Vår politikk vil forøvrig baseres på partiets prinsipprogram og lokallagets vedtak. Vi vil støtte de sakene som tar størst hensyn til miljøet, vårt livsgrunnlag.

IMG_0835 Fra venstre: Pål Marius (2. kandidat), Tanja Natascha (3. kandidat) og Johannes (1. kandidat)

 

Aktivt kulturliv uten nytt kulturhus

Det beste for kulturlivet i Steinkjer er å støtte mangfoldet av aktiviteter som allerede eksisterer i by og bygd, oppgradere eksisterende kulturhus på Dampsaga og Samfunnshuset og gi flere mulighet til å delta i kulturlivet gjennom søskenmoderasjon, gratis kulturskole på skolefritidsordningen og i småskolen og lavere priser på leie av kommunens lokaler. Vi har ikke behov for nytt kulturhus og det blir også langt dyrere enn fortsatt bruk av eksisterende kulturhus. Kostnader til bygging og drift vil øke kommunens gjeld betydelig og gå utover andre velferdstilbud.

 

Grønnere sentrum

Den positive utviklingen med flere grøntanlegg, gangveger og turstier de siste årene har ført til økt bolyst og det er viktig at arbeidet føres videre. Vi vil få fart på det fullfinansierte prosjektet med å ruste opp området mellom Amfi og stasjonen som nå har stoppet opp og fullføre arbeidet med en sammenhengende tursti langs Figga, forbi Jæktbyen og opp til Amfi. Vi ønsker å ruste opp Rismelen og lage en sammenhengende tursti fra Travbanen ned til Mølletomta, videre utover Ytre Nordsileiret, langs sjøen til Paradisbukta, Skåtangen og Lundsenget og videre opp til Egge museum. Vi ønsker også mer frukttrær, bærbusker og blomster langs gater og i parker, sentrumsnære kolonihager og egne skolehager for skolene.

 

Klimanøytral kommune

Vi ønsker at Steinkjer skal bli Norges første klimanøytrale kommune og at vi på sikt blir selvforsynt med fornybar energi. Vi setter oss mål om en klimanøytral kommuneadministrasjon innen 2020 og en klimanøytral kommune som helhet innen 2030. Elektriske kjøretøy, hurtigladestasjoner, fornybar energi og økt opptak av karbon i skog og jordsmonn skal være blant bidragene. Bruk av fossil energi må fases ut. Å være klimanøytral betyr at vi ikke bidrar til global oppvarming og andre klimaendringer, som kan gi svært alvorlige konsekvenser for jordens miljø og befolkning.

Nei til fornøyelseskjøring med snøskuter i Steinkjer

Vi ønsker å beskytte Steinkjers flotte natur mot unødvendige inngrep og er derfor imot å etablere snøskuterløyper for fornøyelseskjøring. Vårt inntrykk er også at et flertall av innbyggerne i kommunen er godt fornøyd med dagens ordning hvor det gis nødvendige dispensjoner for a) nyttekjøring for næringsvirksomhet, b) leiekjøring for transport til fritidsboliger i fjellet og c) funksjonshemmede.

 

Bevaring av kommunens biologiske mangfold

Det biologiske mangfoldet i Steinkjer og i verden er truet. Vi ønsker en raskere kartlegging av kommunens natur og økt støtte til tiltak som bevarer mangfoldet, heriblant frivillig skogvern, økologisk skogbruk og jordbruk, bruk av utmark, bekjempelse av svartelistede arter, reduksjon i bruk av sprøytemidler, opprydning i miljøskadelig avfall i naturen og sikring av miljø for bier og humler. Kunnskap fra Mære Landbruksskole, Høyskolen i Nord-Trøndelag og andre lokale fagmiljøer innen økologi og biologi vil være av stor betydning for arbeidet.

Grønne offentlige innkjøp

Kommunens offentlige innkjøp skal prioritere sunne, lokale, økologiske, miljøvennlige og rettferdige produkter og tjenester. Slik kommer vi nærmere et bærekraftig og i hovedsak selvforsynt lokalsamfunn. Spesielt vil vi arbeide for sunn, lokal og giftfri mat i kommunens aldershjem, sykehjem og omsorgsboliger.

Fossilfrie kommunale investeringer

Vi ønsker at kommunen stiller strengere krav til hvordan kommunens pensjonskasse (KLP) forvalter vårt pensjonsfond. Investeringer i kull, olje og gass må flyttes til miljøvennlige og etisk forsvarlige virksomheter. Gjennom grønne investeringer støtter vi den typen næringsliv som vi ønsker i framtidas grønne samfunn.

Styrke forbyggende helsearbeid

Forebyggende helsetiltak må være et viktig satsingsområde. Steinkjer kommune skal være en trygg kommune for alle. Helse og omsorg må derfor prioriteres, slik at de som trenger det får god og riktig hjelp av kommunen. Med god omsorg mener vi ikke bare pleie, men også tiltak og aktiviteter som fremmer sunnhet og glede og som kan gjøre livet meningsfylt for alle. Her kan kommunen i større grad søke samarbeid med frivillige krefter.

Bedre helsetjeneste for rusmisbrukere

Vi vil arbeide for å bygge opp feltarbeiderteamet med mer mannskap og ressurser til å jobbe ute i felt for å møte sårbare mennesker på en verdig måte. Ved å møte mennesker i en desperat situasjon med respekt og omsorg vil en forebygge kriminalitet og heller søke å få ut potensialet i de positive menneskelige ressurser som man kan utnytte til alles beste i lokalsamfunnet.

Grønnere barneskoler

Vi ønsker at våre barn skal vokse opp i sunne, trygge omgivelser og utvikle et nært forhold til natur og matproduksjon, vårt livsgrunnlag. Derfor vil vi ha skolehager og gratis mellommåltid med snål frukt og grønt på alle barneskolene i Steinkjer. Elevene må få mer tid i naturen og på gårdsbesøk. Frisk luft og fysisk aktivitet må være en prioritet.

Styrke Egge museum

Museet forvalter et enestående kultur- og naturhistorisk område med kulturminner fra hele vår historie, heriblant den største landbrukssamlinga i Norge nord for Dovre. Vi ønsker å sette av mer midler til museet, for økt vedlikehold av bygningsmassen, økt støtte til kulturelle arrangement, bedre formidling til skoler og publikum og styrking av det frivillige arbeidet som nå utføres på museet av pensjonister og andre. Planene om et eget publikumsbygg knyttet til det historiske høvdingsetet på Egge bør videreutvikles.

Bedre forvaltning av kommunens bygningsmasse

Dagens oppsplittede forvaltning av kommunens bygningsmasse er utilfredsstillende. Forvaltningen utøves i dag både av enheter underlagt Rådmannen og av kommunale aksjeselskap og virksomheter. Ansvar for drift, vedlikehold, utbygging og rehabilitering av Dampsaga kulturhus, Dampsaga bad, Samfunnshuset, Rådhuset, Steinkjerhallen, eldresentra og alle kommunale leiligheter bør legges direkte under Rådmannen. Kommunens fagfolk vil da bli mer inkludert, samordningen på tvers av enhetene vil fungere bedre og vi får full folkevalgt styring gjennom kommunestyret. En slik løsning vil gi et billigere og bedre tilbud til brukerne av tjenestene.

 

Bli medlem:  mdg.no/meld-inn

Omstilling fra oljeavhengighet og overforbruk

til grønne lokalsamfunn med økt livskvalitet