Ulønnsomt og ødeleggende

Fotocredit: Trønder-Avisa

Jeg håper kommunestyret ikke vedtar reguleringsplanen for ny E6 nord for Steinkjer denne uka. Samfunnet er beregnet å tape 70 millioner kroner på vegen, samtidig som den ødelegger natur, landskap og dyrkamark og er negativ for friluftslivet og næringslivet i området. Vil du arbeidet med noe som var ødeleggende, hvis du i tillegg måtte betale mer enn du tjente på det?

25. mai, 2016

Trønder-Avisa,
Onsdag 25. mai 2016.

 

Det er vanskelig å få gode svar på hvorfor vegen faktisk skal bygges, hvorfor det er mer positivt enn negativt med nye veg. Hvem kan svare meg på det? Er det fordi vi slipper å betale for den selv, siden hele Norges befolkning deler kostnadene? Er det fordi kjøreopplevelse og høye fartsgrenser prioriteres framfor lønnsomhet og miljø? Jeg spør meg om naturmangfoldsloven og de statlige planretningslinjene for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging er tilstrekkelig hensyntatt.

Det er altså utført analyser som viser at kostnaden ved vegutbygging er langt høyere enn besparelsene vegen vil gi gjennom kortere reisetid og færre ulykker. Ny veg er derfor ikke økonomisk lønnsom. Hvis man setter en økonomisk verdi på matjord, vakkert kulturlandskap, vakker natur og truede arter vil lønnsomheten til veien se enda verre ut. I praksis er ikke disse verdiene tatt hensyn til. Verdier som skal overleveres til utallige generasjoner etter oss. De samfunnsøkonomiske analysene som konkluderer med ulønnsomhet og gjennomgående negative konsekvenser for samfunnet nevnes ikke lenger i detaljreguleringsplanen, som nå har vært ute til høring blant innbyggere og faginstanser. Man kan spørre seg hvorfor.

Den nye vegen er samlet sett beregnet å spare samfunnet for 95 millioner kroner i ulykkeskostnader, som i seg selv er positivt. Men hva om samfunnet velger å investere i andre trafikksikkerhetstiltak framfor å bygge den nye vegen? Som eksempel kunne man for samme investeringskostnad spart samfunnet for ulykkeskostnader på 1,5 milliarder kroner ved bygging av siderekkverk eller 2,5 milliarder kroner ved etablering av forsterket midtoppmerking langs lignende eksisterende veger. Beregningene er gjort med utgangspunkt i den norske trafikksikkerhetshåndboken. Annen bruk av pengene kan således være 20 ganger bedre for trafikksikkerheten og samfunnsøkonomien enn ny E6 Selli-Asp. Samtidig sparer man ødeleggelser av natur, dyrkamark og landskap. Det kan bygges ny gang og sykkelveg langs eksisterende E6 i det samme området. Anslått kostnad er 10 millioner kroner, og det vil beslaglegges 2 dekar dyrkamark, mot 63 dekar ved bygging av ny veg. Et annet trafikksikkerhetstiltak, nevnt av Egge og Kvam Bondelag i forbindelse med denne saken, er nydyrking av jord langs veger, for å minske sjansen for elgpåkjørsler.

En registrert verdifull naturtype med gammel barskog blir ødelagt av den nye vegen. Dyreliv og fugleliv vil forstyrres. Blant rødlisteartene beskrevet i området er ask, ung alm, småsalamander og gubbeskjegg. Det er også funnet flere sjeldne sopper, og det er fastslått at potensialet for rødlistede sopper i området avgjort er tilstede. Området er mest sannsynlig hekkeplass for andefuglene i Rungstadvannet, og det er observert flere rødlistede fuglearter som myrhauk, rosenfink, myrrikse og svarthalespove, selv om disse neppe hekker i området.

Jeg er enig i at det mange steder i Norge er riktig å bygge og vedlikeholde veger som ikke lønnsomme, for å opprettholde livet på bygdene våre. Spredt bosetting har en verdi som enda ikke har blitt målt i kroner, på samme måte som ødeleggelse av natur og dyrkamark heller ikke måles i kroner. Men for denne vegen kan man ikke bruke det argumentet. Ikke når vegen bygges så nært en stor by som Steinkjer. Ikke når vegen er så ødeleggende for natur og miljø. Denne saken handler om hvordan samfunnet skal bruke penger, hvordan vi skal investere for framtiden. Det er for meg svært tydelig at den halve milliarden dette prosjektet vil koste både kan og må brukes på noe annet, som er mindre ødeleggende og som er til større nytte for samfunnet. Jeg håper Steinkjers innbyggere og folkevalgte vil si nei takk til 4 km ny E6. Vi må ikke bygge veg bare for å bygge veg.

Johannes Moen,
MDG Steinkjer.