Om miljøgifter og Rismelen aktivitetspark

Fotocredit: Trønder-Avisa

Miljøpartiet De Grønne arbeider for et Steinkjer hvor innbyggere ikke lenger utsettes for helseskadelige stoffer og naturen ikke lenger forurenses.

17. juli, 2016

Trønder-Avisa,
Onsdag 15. juni 2016.

 

På kommunens formannskapsmøte 17. mars i år ble følgende forslag fremmet på vegne av alle parti, og følgelig vedtatt: “Rismelen skal være en helsefremmende og miljøvennlig park. Det er ønskelig at dette også gjenspeiles i materialvalget i parken.” Aktivitetsparken er nå under planlegging. Vi forventer et materialvalg av rett sort, som ikke utsetter innbyggere og natur for helse- og miljøskadelige kjemikalier. Materialvalget må være i tråd med formannskapets vedtak, med produktkontrollovens § 3a og med de følgende nasjonale miljømålene:

  • Utslipp og bruk av kjemikalier som er en alvorlig trussel mot helse og miljø skal kontinuerlig reduseres i den hensikt å stanse utslippene innen 2020.
  • Risikoen skal minimeres for at utslipp og bruk av kjemikalier fører til skade på helse og miljø.

De verste kjemikaliene kalles miljøgifter. Dette er stoffer som vanskelig brytes ned, men i stedet hoper seg opp i dyr og mennesker hvor de blant annet kan forårsake kreft, hormonforstyrrelser og fosterskader. Nordmenn ligger i verdenstoppen når det gjelder antallet ulike miljøgifter vi har i kroppen. Vi inneholder 50 ganger flere miljøgifter enn for 50 år siden. Nye kjemikalier innføres i et enormt tempo, og stadig flere kjemikalier registreres som miljøgifter. Skadevirkningene oppdages ofte ikke før kjemikaliene allerede har vært i bruk i lang tid. Samtidig viser kontroller fra miljødirektoratet at én av tre produkter med farlige stoffer er for dårlig merket. I valg av produkter bør man derfor bruke føre-var-prinsippet, og velge materialer man kjenner til og vet er trygge. Vi må unngå at krabbende, klatrende og lekende barn får i seg helseskadelig flass og støv fra slitt maling, plast og gummi. Se forøvrig miljøstatus.no og erdetfarlig.no for mer informasjon om miljøgifter.

I Rismelen ønsker vi flis i stedet for gummidekke og ekte gress i stedet for kunstgress. I tillegg til å være fritt for miljøgifter, vil flis også være billigere i innkjøp. Velger kommunen likevel materialer som kan inneholde miljø- og helseskadelige stoffer, ønsker vi at de testes og godkjennes av ekstern tredjepart før de tas i bruk. En rapport fra miljødirektoratet fra 2011 sier følgende: «Ingen av produsentene dokumenterer innholdet av THC, ftalater, fenoler og PCB som representerer viktige miljøgifter i gummigranulatene og i gummihellene. Produsentenes dokumentasjon av kjemisk innhold i gummiheller og helstøpt gummibelegg gir ikke et korrekt bilde av produktenes innhold av helse- og miljøskadelige stoffer.»
Vi vil også vise til arbeid gjort av Trondheim kommune og Norges Geologiske undersøkelse på dette feltet, som dokumenterer betydelig innhold av miljøgifter i fallunderlag av gummi. Det holder ikke med et tynt slitelag av helsevennlig gummi på toppen, hvis resten av dekket er laget av oppkuttede bildekk, giftige bindemiddel og lignende. Da vil miljøgifter fortsatt lekke til jord og vann og barna vil fortsatt være utsatt om ikke slitelaget vedlikeholdes og fornyes tilstrekkelig. Ifølge en annen rapport fra miljødirektoratet fra 2012 er levetiden til fallunderlag av gummi lite kjent. Rapporten sier videre: «En kommune har erfaringer med at støtmatter kun har en levetid på seks til åtte år, samt at de har observert at det øvre laget på støtmattene slites bort etter kun en måned.»
Vi ønsker at treningsapparater og lekestativer bygges i umalt, rustfritt stål og umalte trematerialer med naturlig- eller miljøvennlig impregnering, eventuelt innsatt med ren linolje. Dette vil kunne se veldig bra ut, og inspirasjon kan hentes blant annet i flere av lekestativene på nye Byafossen barnehage. På asfalt og andre steder det uansett skal males, ønsker vi at det benyttes en sertifisert miljø- og helsevennlig maling.

Parkvesenet i Steinkjer gjør et godt arbeid på et smalt budsjett. Det holdes rent og pent, og det plantes blomster, trær og spiselige vekster. Torget har blitt en oase. Parkvesenet har ikke brukt sprøytemidler de siste femten år. Det kan vi være stolte av. Nå planlegges frukttrær i Rismelen, som vi er svært glade for. Da blir det også ekstra viktig at forurensningsforskriften og veilederen fra Statens forurensningstilsyn følges, når det gjelder undersøkelse av forurenset grunn for nye barnehager, grunnskoler og lekeplasser. Forurensning fra grunnen kan tas opp i frukttrærne, og videre i fruktene.

På formannskapsmøtet 26. mai i år foreslo vi følgende tillegg til Steinkjer kommunes handlingsplan for folkehelse 2016-2019: “Kommunens arbeid med kartlegging av miljøgifter på lekeplasser skal fullføres for alle lekeplasser i kommunen. Det skal i tillegg kartlegges miljøgifter på alle barnehager, skoler og idrettsanlegg i kommunen som ikke allerede er kartlagt.” Forslaget falt, men vi vil ta opp saken på nytt i forbindelse med utarbeidelse av ny kommunedelplan for klima og miljø. Barn og unge i Steinkjer skal ikke utsettes for miljøgifter. Det har vi alle et ansvar for å sørge for.

Johannes Moen, Miljøpartiet De Grønne Steinkjer.